z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

Dni kresťanskej kultúry IV.

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí  

Vás pozývajú na 

 

Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV.

Malý kurz veľkých dejín sakrálneho umenia

Téma: Sv. Martin z Tours v Roku sv. Martina (1620 rokov od smrti)

Osobnosť: Ladislav Hanus (110. výročie narodenia)

Miesto konania: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie  

Termín: 27. - 29. október 2017 

 

Súčasťou tohto IV. ročníka Víkendových Dní kresťanskej kultúry je otvorenie výstavy venovanej prof. Ladislavovi Hanusovi za účasti a výkladu autora výstavy doc. Viliama Grusku              

Ak chceš absolvovať malý kurz veľkých dejín kresťanského umenia a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v atmosfére duchovného centra Spišskej diecézy chcú porozumieť kultúre, umeniu a dejinám a zároveň zažiť intelektuálno-duchovnú skúsenosť s Bohom príď na Spišskú Kapitulu na IV. ročník Dní kresťanskej kultúry. Tieto dni sú adresované pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie v „slovenskom Quickborne“ bude viesť profesor cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári HEDr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami. Cieľom týchto Dní kresťanskej kultúry je vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky teológa Romana Guardiniho, na ktorého nadviazal slovenský filozof kultúry prof. Ladislav Hanus, ktorý vrchol kultúrnosti videl v nábožnosti. Tieto dni majú poskytnúť možnosť zažiť cez poznávanie kresťanskej kultúry duchovnú skúsenosť, založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Súčasťou programu sú tiež duchovné aktivity ako spoločná modlitba, svätá omša a možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia.

Záujemcovia si môžu pozrieť jednu z prednášok z minuloročných Dní kresťanskej kultúry III. na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=ddg1fv_Gsyk

 

Program:

27. október (piatok):


večer možnosť ubytovania do 18.00 v budove Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.


18.00 – večera


19.00 – Úvodné stretnutie (malá aula)  


 20.15 – októbrová pobožnosť (seminárska kaplnka)


 

28. október (sobota):


7.00 – sv. omša spojená s rannými chválami (seminárska kaplnka)


7.45 – raňajky


8.30 – 8.40 – Úvodné pozdravy


8.40 – 9.00 – Život sv. Martina z Tours (prof. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy)


9.00 – 9.20 – Ikonografia sv. Martina z Tours (Dr. Ľuboslav Hromják)


9.20 – 9.30 – diskusia k prednáškam


9.30– 9.45 – prestávka


9.45 – 10.10 – Premietanie dokumentárneho filmu o sv. Martinovi


10.10 – 10.30 – Simone Martini – priekopník svetovej gotiky a cyklus fresiek zo života sv. Martina v Bazilike sv. Františka z Assisi v Assisi (Dr. Ľuboslav Hromják)


10.30 – 10. 45 – diskusia k prednáške


10.45 – 11.00 – prestávka


11.00 – 11.30 – Umelecko-historické pamiatky Spišskej Kapituly so svätomartinskou tematikou v sochárskom a výtvarnom umení (Dr. Ľuboslav Hromják)


11.30 – 12.00 – Spirituálne impulzy sv. Martina (prof. František Trstenský)


12.00 – obed


Popoludňajší blok:


14.00 – 15.00 – Prehliadka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Ľuboslav Hromják)


15.00 – 15.30 – Za veľduchmi s veľkým srdcom v páre. Prednáška venovaná potrebe venovať sa osobnostiam slovenského národného, náboženského a kultúrneho života  (prof. Július Rybák)


15.30 – 16.00 – Diskusia s prof. Júliusom Rybákom k prednesenej téme


16.00 – 16.30 – prestávka


16.30 – 17.00 – Biografický profil Ladislava Hanusa (Dr. Ľuboslav Hromják)


17.00 – 17.30 – In memoriam Ladislav Hanus. Kňazský kruh Ladislava Hanusa a jeho kultúrny presah (prof. Jozef Jarab)


17.30 – večera


18.15 – vešpery (profesorská kaplnka)


18.30 – 19.30 – Literárne osobnosti v diele Ladislava Hanusa (doc. Viliam Gruska)


19.30 – 20.00 – Diskusia


20.30 – 21.15 modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium (seminárska kaplnka)


21.30 – neformálna diskusia o literárnom diele a odkaze Ladislava Hanusa v oblasti kultúry s doc. Viliamom Gruskom, autorom výstavy o Ladislavovi Hanusovi (malá aula)


 

29. október (nedeľa):


7.00 – ranné chvály (seminárska kaplnka)


7.20 – raňajky


8.00 – 8.30 – Výtvarný svet Ladislava Hanusa (doc. Viliam Gruska)


8.30 – 8.45 – diskusia


9.00 – 10.00 – slávnostná sv. omša v katedrále (celebrant rektor seminára Dr. Peter Majda)


10.10 – 10.40 – August Rodin – priekopník moderného sochárstva a jeho dielo Kráčajúci muž (1911, Mgr. Peter Krupa ml.)


10.40 – 11.00 – Literárne dielo Ladislava Hanusa (Dr. Hromják)


11.00 – 11.30 –  Kostol ako symbol – predstavenie knihy (Peter Krupa st.)


11.30 – 12.00 – diskusia k prednáškam


12.00 – obed


12.45 – Prehliadka biskupského paláca v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Dr. Ľuboslav Hromják)


 

Vstupné na podujatie je zadarmo. V prípade záujmu o ubytovanie alebo o stravu:

► poplatok za ubytovanie v priestoroch bloku C bývalého Učiteľského ústavu na Spišskej Kapitule na jeden deň 8 eur

► poplatok za celodennú stravu 6.50 eur; raňajky 1.10 eur, obed 3.20 eur, večera 2.20 eur 

V prípade záujmu o Víkendové dni kresťanskej kultúry IV., ktoré sú určené pre intelektuálov, katechétov, učiteľov a záujemcov o kultúru, možno sa individuálne zahlásiť prostredníctvom formulára: TU 

Záujemcovia o toto podujatie sa môžu prihlásiť najneskôr do 23.10.2017 

 

Informácie o prednášajúcich:

doc. Ing. Viliam Gruska (1936), scénograf, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, vysokoškolský pedagóg, autor výstavy o prof. Ladislavovi Hanusovi. Študoval na SVŠT v Bratislave (1954 – 1959). Pôsobil v STV (vedúci konštrukčného oddelenia, scénografickej výroby, odboru scénografie, 1962 – 1971) a v Slovenskej filmovej tvorbe (architekt, 1971 – 1975). Od roku 1976 bol scénickým výtvarníkom v slobodnom povolaní. Od roku 1985 pôsobí na Katedre scénografie DF VŠMU v Bratislave. V roku 1990 bol predsedom Výboru MS. Podieľal sa na formovaní Lúčnice (tanečník sólista, pedagóg tanca, asistent choreografa, choreograf, 1954 – 1970) a FS Technik (pedagóg tanca, choreograf, 1961 – 1964). Je autorom mnohých scénických programov na folklórnych festivaloch. 

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD (1976), historik a znalec sakrálneho umenia, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2000). Venuje sa cirkevným dejinám so zameraním na výskum cirkevných a slovenských dejín XX. storočia v Tajnom vatikánskom archíve a v iných archívoch Svätej stolice. Licenciát a doktorát z cirkevných dejín získal na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a histórie na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskom Podhradí. Prednášal na viacerých univerzitách a na vedeckých konferenciách na Slovensku, Taliansku, Španielsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine, Lotyšsku a v Peru. Je členom viacerých historických vedeckých inštitúcií a tiež členom Rady pre históriu pri KBS. 

Ing. arch. Magdaléna Janovská architektka, realizátorka historických výskumov v oblasti architektúry. Svoju činnosť zameriava najmä na tvorbu v historickom prostredí. Je úspešnou autorkou viacerých pamiatkových výskumov. Podieľala sa tiež na pamiatkovom výskume Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Žije a pôsobí v Levoči.  

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (1947), rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, teológ, kňaz Spišskej diecézy, odborník v oblasti pastorálnej teológie a homiletiky. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na CMBF UK v Bratislave (1970). V roku 1990 bol biskupom Tondrom menovaný za prvého rektora obnoveného kňazského seminára v Spišskom Podhradí a moderátora miestneho Teologického inštitútu. Študoval na CMBF UK, kde získal doktorát z teológie. Prednášal na viacerých univerzitách, bol dlhoročným členom Akreditačnej komisie a viac ako dvadsiatich fakultných a univerzitných vedeckých rád. V roku 2014 sa stal rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Naďalej prednáša pastorálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Patril do kruhu priateľov prof. Ladislava Hanusa.  

Mgr. Peter Krupa st. – maliar, grafik, rezbár (1944). Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Väčšiu časť svojej umeleckej tvorby tvoril v Spišskom Podhradí, kde pôsobil aj ako riaditeľ ZUŠ. Debutoval výstavou v roku 1976 v Levoči. Vlastnú tvorbu predstavil na viacerých výstavách doma i v zahraničí (Španielsko, Poľsko, Kanada, Japonsko). Je koordinátorom pleneru na Spišskej Kapitule Meditácie v Spišskom Jeruzaleme. V súčasnosti žije a tvorí v Levoči.   

Mgr. art. Peter Krupa ml. (1979) sochár. Absolvoval štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre sochárstva a je absolventom doktorandského štúdia na VŠVU. K zahraničným semestrálnym stážam patrí Akademia Sztuk Pieknych w Poznaniu, Slippery Rock University of  Pennsylvania, USA. Ako asistent pôsobil na Alma mater v Ateliéri priestorových komunikácií do roku 2011. Zúčastňuje sa na výstavách,  sympóziách doma a zahraničí. Venuje sa soche, multimédiám a videu. Aktuálne žije a pôsobí v Spišskom Podhradí.  

prof. Július Rybák (1933), spisovateľ, prekladateľ, filológ. V rokoch 1952 – 55 študoval na Pedagogickej fakulte UK ruský jazyk a literatúru, 1955 – 58 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. V rokoch 1958 – 63 pôsobil ako pedagóg na Jedenásťročnej strednej škole v Gelnici, 1963 – 72 odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1973 – 74 bol učiteľom na základnej škole v Gelnici, 1974 – 77 odborným asistentom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od 1977 pedagógom na Katedre jazykov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Venuje sa výskumu slov. a ruskej filológie.   

prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (1973) odborník na biblické vedy, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 1997). Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum) a taktiež na École biblique et archéologique francaise de Jérusalem. Po návrate na Slovensko začal vyučovať na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde doteraz prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Doktorát z katolíckej teológie získal v Krakove. V súčasnosti pôsobí ako prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (1960), generálny vikár Spišskej diecézy, odborník na biblické vedy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na CMBF UK v Bratislave (1984). Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum) v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied. Po návrate na Slovensko v roku 1996 začal vyučovať na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde doteraz prednáša Starý zákon a hebrejčinu. Je iniciátorom slávenia Roka sv. Martina v Spišskej diecéze.  

PLAGÁT


Aktuality
16.1.2019
Hokejový turnaj kňazov
viac info

23.12.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

13.12.2018
Obnova Kaplnky Zápoľskovcov v Spišskej Kapitule
viac info

24.11.2018
Pohreb kňaza - vdp. R. Vetrík
viac info

9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info