z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Spolok adorujúcich kňazov - SAK

SAK – Spolok adorujúcich kňazov

Na Slovensku vznikol Spolok adorujúcich kňazov dňa 25. mája 2012, keď Zriaďovaciu listinu Spolku podpísali zakladajúci kňazi a diakon. Z duchovného hľadiska je vznik Spolku odpoveďou na rastúci tlak útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu úcty a poklony ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav; iní spolubratia zase priamo útočia na Cirkev, na pápeža a spôsobujú Cirkvi vážne vnútorné rany. Zriadením Spolku sa kňazi rozhodli dať odpoveď svojou slobodnou iniciatívou modliť sa za posväcovanie kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony k Eucharistii. Zakladajúci kňazi v Zriaďovacej listine z 25. mája 2012 pozývajú aj ďalších spolubratov k tejto iniciatíve nech sú z akejkoľvek diecézy. Podstatné je, aby sa chceli modliť za posväcovanie kňazov, za nové kňazské povolania, za vernosť a vytrvanie v kňazskej službe a aby sa chceli klaňať Kristovi v Eucharistii.

Právny status SAK-u

Spolok adorujúcich kňazov bol zriadený Zriaďovacou listinou zo dňa 25. mája 2012, ktorú podpísalo 10 kňazov a 1 diakon. Využili svoje základné právo v zmysle kán. 215 Kódexu kánonického práva (ide o slobodu združovať sa a zhromažďovať sa) ako veriaci katolíci a založili v zmysle kán. 321 súkromné združenie v Cirkvi bez právnej subjektivity. Nateraz vedie Spolok iniciátor, ale po určitom čase si členovia Spolku zvolia predsedu a sekretára. Ak si zvolia aj špirituála, jeho voľba si vyžaduje potvrdenie od diecézneho biskupa v zmysle kán. 324, § 3 KKP. Nateraz sídlo Spolku sa nachádza v Spišskej Kapitule 13, 053 04 Spišské Podhradie. Členom Spolku sa môže stať biskup, kňaz, diakon, ktorý sa prihlási na uvedenej adrese sám, alebo spoločne s inými (vlastnou skupinou) a bude zapísaný do Knihy členov Spolku adorujúcich kňazov a ochotne bude plniť povinnosti členov Spolku.

Povinnosti členov

Povinnosti členov sú veľmi jednoduché a sú usporiadané tak, aby nenarušovali iné povinnosti duchovnej služby. Základné povinnosti sú: 1. každý štvrtok v týždni sa modliť od 21. do 22. hodiny na ciele Spolku (za vlastné kňazské posväcovanie, za posväcovanie svojich spolubratov, za šírenie úcty a poklony k Eucharistii, za vernosť Svätému Otcovi a s ním spojených biskupov, za nové kňazské povolania...); ak by to nemohol z nejakých dôvodov splniť v uvedenom čase, môže to splniť kedykoľvek vo štvrtok alebo aj potom v piatok a sobotu; 2. každý deň – okrem prípadov fyzickej alebo morálnej nemožnosti – navštíviť a vykonať si poklonu Najsvätejšej Sviatosti aspoň 5-10 minút; 3. každý prvý štvrtok v mesiaci sa odporúča (nie je to však povinnosť) vykonať si poklonu so spolubratmi kňazmi (prípadne s veriacimi); 4. raz za rok sa zúčastniť eucharistického kongresu (lokálneho, dekanátneho...), ak je to fyzicky a morálne pre kňaza možné. Obsah modlitieb nie je určený výslovne, ale je jasné, že sa treba pridržiavať Cirkvou schválených modlitieb.

Podpora

Kongregácia pre klerikov, ktorú vedie kardinál Mauro Piacenza podporuje takéto duchovné aktivity kňazov po celom svete. Aj diecézni biskupi napomáhajú takýmto modlitbovým aktivitám a združeniam rôznym spôsobom.

Na slávnosť Božského Srdca Ježišovho (toho roku to pripadá na 15. júna) je Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Kňazi a vykonávanie ich povolania bytostne závisí od Krista. Preto je potrebné, aby ako služobníci Božieho posväcovania veriacich, dbali sami o svoje vlastné posväcovanie, o neustály kontakt s Kristom a žili a pracovali v posväcujúcej milosti.

Text Zriaďovacej listiny Spolku sa nachádza tu: ZRIAĎOVACIA LISTINA

Text Štatútu Spolku adorujúcich kňazov sa nachádza tu: ŠTATÚT

Prihlásiť sa za člena/členov Spolku adorujúcich kňazov sa môžete mailom na adrese duda@kapitula.sk, pričom je potrebné uviesť:

Meno a priezvisko, diecéza, pracovné zaradenie, mailovú adresu a korešpondenčnú adresu.

Prihláška za člena SAK môže byť poslaná aj klasickou poštou na adresu:

Spolok adorujúcich kňazov, Spišská Kapitula 13, 053 04  Spišské Podhradie


Aktuality
24.6.2021
Kňazská vysviacka 2021
viac info

20.6.2021
Diakonská vysviacka 2021
viac info

15.6.2021
7 týždňov modlitieb
viac info

6.3.2021
Časopis KAPITULA - 3/2021
viac info

17.2.2021
100. výročie biskupskej vysviacky Jána Vojtaššáka - fotogaléria
viac info