z diecézy v obrazoch
Úvodná  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

Menovanie nového diecézneho biskupa

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy. 

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968. Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej Novej Vsi, pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave.

   

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.

 

  

 Nech nás zdokonalí Kristov kríž

  

 • ·         6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený Mons. Júliusom Gabrišom za kňaza Spišskej diecézy. Po kňazskej vysviacke v rokoch 1976-1978 absolvoval základnú vojenskú službu.

  ·         V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi.

  ·         Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne.

  ·         marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach.

  ·         Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy. 

  ·         1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002.

  ·         Bol členom Kňazskej rady a Kolégia konzultorov, Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisie. Okrem služby vicerektora Kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku.

  ·         V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor. 

  ·         V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic).

  ·         V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr. a PhD.), na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere. (Náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.) 

  ·         V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za garanta pre Pedagogiku a Katechetiku v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy. 

  ·         Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita.

  ·         27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol diecézny biskup Mons. František Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, apoštolský nuncius v SR, a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.

  ·         1. augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára. 

  ·         V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity.

  ·         V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - Subkomisii pre permanentnú formáciu. 

  ·         Od roku 2003 je odborným asistentom na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. 

  ·         4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.

  Jeho biskupským heslom je “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

   

 


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info