z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Kancelária  | Bohoslužby  | Partneri  | KATEDRÁLA - Info

 

História Spišskej Kapituly

 

Pohľad na Spišskú Kapitulu z Pažice (foto Monika Bizoňová)

 

  Dejiny Slovenska sú späté so šírením kresťanstva, o čo sa zaslúžili benediktíni, no v prvom rade veľkomoravská misia sv. Cyrila a Metoda. V mnohých oblastiach Slovenska sa postupne vytvorila organizačná štruktúra Cirkvi a v mnohých miestach sa dodnes zachovala. Centrom cirkevnej správy na Spiši sa stala práve Spišská Kapitula.

  Vďaka archeologickému výskumu sa dokázalo, že na lúke oproti Spišskej Kapitule (dnes nazývanej Pažica), existoval najneskôr od 11. storočia veľký kláštor, v ktorom sa dala identifikovať kaplnka, studňa, baptistérium, obytné a aj hospodárske budovy. Dá sa predpokladať, že šlo o benediktínsky kláštor, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi. Okrem toho v priestore dnešnej Kapituly medzi vežami katedrály a biskupským palácom boli objavené základy okrúhlej stavby - pôvodnej kaplnky zasvätenej sv. Ondrejovi, ktorá pravdepodobne vznikla v druhej polovici 11. storočia. Stála tu aj druhá kaplnka Radostnej Panny Márie, známa v druhej polovici 13. storočia ako pútnická. Stála o niečo nižšie, mala väčšie rozmery a neskôr bola zmenená na pútnickú kaplnku sv. Valentína. Po vzniku prepošstva a po postavení oveľa väčšieho prepoštského chrámu, slúžila už len ako pútnická a podľa viacerých dokladov sa tu bohoslužby slúžili v staroslovienskom jazyku. 

  Samotné spišské prepošstvo bolo založené pravdepodobne koncom 12. storočia alebo začiatkom 13. storočia ako súčasť Ostrihomskej arcidiecézy (listinný doklad sa nezachoval, no už v listine uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorá je zároveň prvou písomnou zmienkou o Spiši, sa spomína spišský prepošt Adolf).

  Šlo o kolegiátnu kapitulu na čele s prepoštom, ktorý mal jurisdikciu nad obyvateľstvom Spišskej župy. Pri prepoštovi vznikla kapitula, ktorá mala pôvodne 4 kanonikov. V roku 1282 prepošt Lukáš ich počet rozšíril na 10. Začiatkom 14. storočia ich bolo 16, no neskôr sa ich počet znížil na 12. Po reformácii sa ich počet ustálil na 10. Každý z nich mal svoju funkciu. Medzi  najstaršie patrili funkcie lektora a kantora, s čím súvisí aj založenie školy, ktorá tu bola už v 13. storočí. 

   Ešte v 13. storočí dostala Spišská Kapitula funkciu tzv. hodnoverného miesta, čo znamená, že vykonávala funkciu stredovekých notárstiev: vydávala a overovala listiny, vyšetrovala majetkové pomery, uschovávala listiny... Kanonikov menoval spočiatku prepošt, od 17. storočia ostrihomský arcibiskup a počnúc Máriou Teréziou menovali kanonikov uhorskí panovníci. Prepoštov volila kapitula a po súhlase panovníka ich investoval ostrihomský arcibiskup. Mnohí z prepoštov zastávali na kráľovskom dvore vysoké funkcie. 

   Počas prvých storočí prebiehal boj medzi medzi spišskými prepoštami a ostrihomskými arcibiskupmi o nezávislosť prepošstva od Ostrihomu. Pápež  Pius II. v roku 1458 potvrdil výlučnú právomoc prepošta nad obyvateľmi Spiša a pápež Sixtus IV. ju v roku 1472 rozšíril, keď povolil prepoštom používať na ich území biskupské insígnie. V roku 1629 arcibiskup Peter Pázmany predložil plán na zriadenie štyroch nových biskupstiev na území Slovenska. Jedným z nich malo byť aj Spišské biskupstvo, do ktorého mali okrem Spiša patriť aj Liptov a Orava. No tento plán sa nepodarilo uskutočniť.  

   Nová situácia nastala po skončení poľského zálohu v roku 1772. Dňa 15. januára 1776 vydala Mária Terézia listinu o založení Spišského biskupstva, čo Svätá Stolica potvrdila dňa 13. marca 1776. Zriadením biskupstva sa prepoštský kostol stal katedálou a kolegiátna kapitula sa premenila na kapitulu sídelnú. Súčasťou nového biskupstva sa stali vtedajšie župy Spiš, Liptov a Orava.

   V roku 1648 tu bolo založené jezuitské gymnázium, v roku 1815 tu vznikol kňazský seminár a v roku 1819 najstarší učiteľský ústav v celom Uhorsku. No po komunistickom prevrate boli seminár a aj učiteľský ústav poštátnené. V ich priestoroch bola vojenská, neskôr policajná škola a policajný archív. Kanonici boli odstránení a postupne vymreli. V roku 1989 objekty prevzala späť Cirkev, opäť vznikol kňazský seminár.

 


Aktuality
12.9.2020
Rok 2020 a biskup Ján Vojtaššák
viac info

12.8.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020 - správa
viac info

21.7.2020
Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka 2020
viac info

4.7.2020
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

15.4.2020
Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie
viac info