z diecézy v obrazoch
Úvod  | Kúria  | Cirkevný súd  | Časopis  | Dokumenty  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info  | Partneri

STIAHNI krátku verziu o odpustkoch


Z Božej milosti a na základe listu Apoštolskej penitenciárie Prot. N. 904/16/I, môžu veriaci počas Jubilejného roka Sv. Martina (XI/2016 – XI/2017), získať raz za deň a len v určené dni, (vo štvrtok pred prvým piatkom a na prvý piatok v mesiaci) úplné odpustky spojené s Jubilejným rokom Sv. Martina. Získať ich môžu veriaci len pre seba alebo, na spôsob príhovoru pre duše v očistci. 

Podmienky pre zdravých: 

1. Veriaci, ktorým nebráni staroba alebo choroba, po splnení obvyklých podmienok (sviatostné vyznanie hriechov, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza) môžu získať úplné odpustky:

a, ak na prvý piatok v mesiaci, navštívia formou púte [púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru, pripomína pozemské putovanie veriacich do neba a je charakteristický duchom modlitby, obety a lásky. (por.: KKC 1438, 2691)] (vnútorne spojení s cieľmi už ukončeného Svätého roka milosrdenstva) [ciele Svätého roka milosrdenstva: Stretnutie sa veriacich s opravdivým Božím milosrdenstvom a upevnenie ich viery, aby sa svedectvo ich viery stalo účinnejším. (por.: Francesco, Lettera del Santo Padre con la quale si concede l'indulgenza in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, Vatican: Libreria Editrice Vaticana, 13.10.2015.)] spišský katedrálny chrám alebo iný kostol zasvätený úcte sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol (nie kaplnku) a tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku. [Posvätný obrad: verejné liturgické slávenia ako sviatosti - sv. omša, krst, sv. spoveď, verejná Eucharistická poklona...; Nábožný skutok: osobné nábožný úkony konané s vierou: modlitba, osobná adorácia, pobožnosti...] 

b, alebo ak krátko predtým (vo štvrtok pred prvým piatkom) [ide o úmysel diecézneho biskupa, ktorý vychádza z toho, že: „v našich farnostiach je zvykom vykladať Oltárnu sviatosť na prvý piatok v mesiaci alebo vo štvrtok pred prvým piatkom.“ (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.11)] určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Najsvätejšej Panny a sv. Martina. 

Podmienky pre starých a chorých: 

2. Veriaci, ktorým bráni staroba alebo choroba, získajú úplné odpustky ak si so srdcom odvráteným od každého hriechu vzbudia úmysel získať úplné odpustky (spojené s Jubilejným rokom sv. Martina), ak je to možné, splnia i tri obvyklé podmienky a najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, duchovne spojení s jubilejnými sláveniami [myslia sa tým jubilejné slávenia, ktoré sú zamerané na získanie úplných odpustkov spojených s Jubilejným rokom, čiže slávenia vykonávané na vo štvrtok pred prvým piatkom a na prvý piatok v mesiaci], recitujú vyššie uvedené prosby [myslia sa tým vyššie uvedené modlitby: Modlitba Pána, Vyznanie viery a vzývanie Najsvätejšej Panny a sv. Martina], obetujúc Bohu svoje bolesti alebo ťažkosti vlastného života. 

Doplňujúce informácie: 

Čo je to „forma putovania“?

            Púť je náboženský akt duchovného a kajúceho charakteru, pripomína pozemské putovanie veriacich do neba a je charakteristický duchom modlitby, obety a lásky. (por. KKC 1438, 2691) 

Ktoré sú to tie vyššie uvedené prosby?

            Myslia sa tým vyššie uvedené modlitby: Modlitba Pána, Vyznanie viery a vzývanie Najsvätejšej Panny a sv. Martina. 

Čo presne znamená „krátko pred tým...“?

            Túto otázku vysvetľuje článok Pobožnosti zamerané na získanie úplných odpustkov na strane 11 v Manuáli k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina.  Vychádza sa z toho, že: „V našich farnostiach je zvykom vykladať Oltárnu sviatosť na prvý piatok v mesiaci alebo vo štvrtok pred prvým piatkom.“ Čiže v tomto zmysle, fráza „krátko pred tým znamená štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci. 

Prečo majú veriaci vykonávať dekanátne púte do diecéznej katedrály sv. Martina v 3 sobotu v mesiaci, keď počas tejto púte nemôžu získať úplné odpustky spojené s Jubilejným rokom sv. Martina?

            Cieľom organizovania spomínaných dekanátnych pútí nie je v prvom rade získať úplné odpustky, „ale upevniť vo farnostiach puto spoločenstva, ktoré vytvárame ako jedna diecézna rodina, ako miestna Cirkev.“ (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.6.) Získanie úplných odpustkov inými, Cirkvou stanovenými spôsobmi sa tu nevylučuje. 

Jubilejnými sláveniami ktoré sa spomínajú v podmienkach pre získanie úplných odpustkov u chorých, sa myslia všetky slávenia týkajúce sa Jubilejného roku sv. Martina, alebo len tie, ktoré sa vykonávajú na prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci?

            Myslia sa tým jubilejné slávenia, ktoré sú zamerané na získanie úplných odpustkov spojených s Jubilejným rokom, čiže vykonávané na prvý štvrtok a prvý piatok v mesiaci.

 

Treba pamätať na to, že získavanie úplných odpustkov v Jubilejnom roku Sv. Martina nie je jediný, ale len jeden z viacerých cieľov tohto jubilejného roku:

 

Ciele Jubilejného roka  sv. Martina: 

·        Aby sa medzi veriacimi pozdvihla spásna úcta k nebeskému patrónovi svätému Martinovi.

·        Aby sa na príhovor sv. Martina výraznejšie formoval život veriacich podľa evanjelia.

·        Aby sa tým, ktorí sa zúčastnia na sláveniach spojených s Jubilejným rokom sv. Martina, ešte hojnejšie otvoril poklad Božej milosti - skrze získanie úplných odpustkov (por.: Manuál k Jubilejnému sláveniu roka Sv. Martina, s.8.) 

 Vypracoval: ThLic. František Fudaly

 

Dôležité usmernenia ohľadom získania úplných odpustkov: 

CIC, Kán. 994 - Každý veriaci môže získať tak čiastočné, ako aj úplné odpustky buď pre seba, alebo ich venovať zomrelým na spôsob prosebnej modlitby. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000) s. 13, P 3) 

Ako čiastočné, tak aj úplné odpustky, môžu byť vždy aplikované pre zosnulých, na spôsob príhovoru. (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 86, P 3) 

V jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra môže získať veriaci, ktorý v týchto dňoch zbožne navštívi cintorín a pomodlí sa, aj keď len vnútorne za zosnulých, úplné odpustky iba pre duše v očistci. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 58, čl. 29) 

§ 2 Veriacemu, ktorému chýba kňaz, ktorý by ho zaopatril sviatosťami (...) svätá matka Cirkev taktiež udeľuje úplné odpustky pre okamih smrti, za predpokladu, že je náležite disponovaný a že sa počas svojho života zvykol modlievať. V tomto prípade, Cirkev nahradzuje tri obvyklé podmienky pre získanie úplných odpustkov. 

§ 5 Veriaci nech sú počas katechéz vhodným spôsobom často informovaní o tomto spasiteľnom rozhodnutí Cirkvi. (Por.: Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 42-43, čl. 12, §2, §5; s. 89, P 18) 

Podmienke modlitby na úmysel Najvyššieho veľkňaza sa zadosťučiní, keď sa na jeho úmysel recituje jeden Otčenáš a jeden Zdravas. Jednotliví veriaci však môžu celkom slobodne recitovať akúkoľvek inú modlitbu, podľa toho ako to zodpovedá ich zbožnosti. (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 87, P 10)

 

Najbežnejšie možnosti získania úplných odpustkov každý deň: 

1) kto sa pomodlí štvrtinu celého posvätného ruženca (napríklad ruženec svetla) a rozjíma o jeho tajomstvách v rodine, v komunite alebo v kostole;

2) kto sa pomodlí posvätný ruženec so Svätým Otcom pri priamom prenose rozhlasom alebo televíziou;

3) kto aspoň pol hodiny koná poklonu/adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou;

4) kto sa pomodlí krížovú cestu;

5) kto aspoň pol hodiny číta alebo počúva Sväté písmo (schválené kat. Cirkvou); (Enchiridion odpustkú (r. 2000), s. 38-60.) 


Aktuality
24.11.2018
Pohreb kňaza - vdp. R. Vetrík
viac info

9.11.2018
Pamätný deň BS biskupa Jána Vojtaššáka 2018
viac info

6.11.2018
Dni kresťanskej kultúry 2018
viac info

31.10.2018
Nové číslo časopisu KAPITULA
viac info

7.8.2018
Pamätný deň biskupa Vojtaššáka 2018
viac info