z diecézy v obrazoch
Úvod  | Biskup  | Kúria  | Cirkevný súd  | Dokumenty  | Časopis  | Bohoslužby  | KATEDRÁLA - Info

Dni kresťanskej kultúry IV.

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí  

Vás pozývajú na 

 

Víkendové Dni kresťanskej kultúry IV.

Malý kurz veľkých dejín sakrálneho umenia

Téma: Sv. Martin z Tours v Roku sv. Martina (1620 rokov od smrti)

Osobnosť: Ladislav Hanus (110. výročie narodenia)

Miesto konania: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula – Spišské Podhradie  

Termín: 27. - 29. október 2017 

 

Súčasťou tohto IV. ročníka Víkendových Dní kresťanskej kultúry je otvorenie výstavy venovanej prof. Ladislavovi Hanusovi za účasti a výkladu autora výstavy doc. Viliama Grusku              

Ak chceš absolvovať malý kurz veľkých dejín kresťanského umenia a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v atmosfére duchovného centra Spišskej diecézy chcú porozumieť kultúre, umeniu a dejinám a zároveň zažiť intelektuálno-duchovnú skúsenosť s Bohom príď na Spišskú Kapitulu na IV. ročník Dní kresťanskej kultúry. Tieto dni sú adresované pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie. Tento druh intelektuálno-duchovnej formácie v „slovenskom Quickborne“ bude viesť profesor cirkevných dejín a sakrálneho umenia v spišskom seminári HEDr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hosťami. Cieľom týchto Dní kresťanskej kultúry je vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej generácie záujem o kresťanskú kultúru, nadväzujúc tak na myšlienky teológa Romana Guardiniho, na ktorého nadviazal slovenský filozof kultúry prof. Ladislav Hanus, ktorý vrchol kultúrnosti videl v nábožnosti. Tieto dni majú poskytnúť možnosť zažiť cez poznávanie kresťanskej kultúry duchovnú skúsenosť, založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Súčasťou programu sú tiež duchovné aktivity ako spoločná modlitba, svätá omša a možnosť pristúpenia k sviatosti zmierenia.

Záujemcovia si môžu pozrieť jednu z prednášok z minuloročných Dní kresťanskej kultúry III. na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=ddg1fv_Gsyk

 

Program:

27. október (piatok):


večer možnosť ubytovania do 18.00 v budove Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.


18.00 – večera


19.00 – Úvodné stretnutie (malá aula)  


 20.15 – októbrová pobožnosť (seminárska kaplnka)


 

28. október (sobota):


7.00 – sv. omša spojená s rannými chválami (seminárska kaplnka)


7.45 – raňajky


8.30 – 8.40 – Úvodné pozdravy


8.40 – 9.00 – Život sv. Martina z Tours (prof. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy)


9.00 – 9.20 – Ikonografia sv. Martina z Tours (Dr. Ľuboslav Hromják)


9.20 – 9.30 – diskusia k prednáškam


9.30– 9.45 – prestávka


9.45 – 10.10 – Premietanie dokumentárneho filmu o sv. Martinovi


10.10 – 10.30 – Simone Martini – priekopník svetovej gotiky a cyklus fresiek zo života sv. Martina v Bazilike sv. Františka z Assisi v Assisi (Dr. Ľuboslav Hromják)


10.30 – 10. 45 – diskusia k prednáške


10.45 – 11.00 – prestávka


11.00 – 11.30 – Umelecko-historické pamiatky Spišskej Kapituly so svätomartinskou tematikou v sochárskom a výtvarnom umení (Dr. Ľuboslav Hromják)


11.30 – 12.00 – Spirituálne impulzy sv. Martina (prof. František Trstenský)


12.00 – obed


Popoludňajší blok:


14.00 – 15.00 – Prehliadka Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Ľuboslav Hromják)


15.00 – 15.30 – Za veľduchmi s veľkým srdcom v páre. Prednáška venovaná potrebe venovať sa osobnostiam slovenského národného, náboženského a kultúrneho života  (prof. Július Rybák)


15.30 – 16.00 – Diskusia s prof. Júliusom Rybákom k prednesenej téme


16.00 – 16.30 – prestávka


16.30 – 17.00 – Biografický profil Ladislava Hanusa (Dr. Ľuboslav Hromják)


17.00 – 17.30 – In memoriam Ladislav Hanus. Kňazský kruh Ladislava Hanusa a jeho kultúrny presah (prof. Jozef Jarab)


17.30 – večera


18.15 – vešpery (profesorská kaplnka)


18.30 – 19.30 – Literárne osobnosti v diele Ladislava Hanusa (doc. Viliam Gruska)


19.30 – 20.00 – Diskusia


20.30 – 21.15 modlitba sv. ruženca v latinčine, príhovor diakona na nedeľu a kompletórium (seminárska kaplnka)


21.30 – neformálna diskusia o literárnom diele a odkaze Ladislava Hanusa v oblasti kultúry s doc. Viliamom Gruskom, autorom výstavy o Ladislavovi Hanusovi (malá aula)


 

29. október (nedeľa):


7.00 – ranné chvály (seminárska kaplnka)


7.20 – raňajky


8.00 – 8.30 – Výtvarný svet Ladislava Hanusa (doc. Viliam Gruska)


8.30 – 8.45 – diskusia


9.00 – 10.00 – slávnostná sv. omša v katedrále (celebrant rektor seminára Dr. Peter Majda)


10.10 – 10.40 – August Rodin – priekopník moderného sochárstva a jeho dielo Kráčajúci muž (1911, Mgr. Peter Krupa ml.)


10.40 – 11.00 – Literárne dielo Ladislava Hanusa (Dr. Hromják)


11.00 – 11.30 –  Kostol ako symbol – predstavenie knihy (Peter Krupa st.)


11.30 – 12.00 – diskusia k prednáškam


12.00 – obed


12.45 – Prehliadka biskupského paláca v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Dr. Ľuboslav Hromják)


 

Vstupné na podujatie je zadarmo. V prípade záujmu o ubytovanie alebo o stravu:

► poplatok za ubytovanie v priestoroch bloku C bývalého Učiteľského ústavu na Spišskej Kapitule na jeden deň 8 eur

► poplatok za celodennú stravu 6.50 eur; raňajky 1.10 eur, obed 3.20 eur, večera 2.20 eur 

V prípade záujmu o Víkendové dni kresťanskej kultúry IV., ktoré sú určené pre intelektuálov, katechétov, učiteľov a záujemcov o kultúru, možno sa individuálne zahlásiť prostredníctvom formulára: TU 

Záujemcovia o toto podujatie sa môžu prihlásiť najneskôr do 23.10.2017 

 

Informácie o prednášajúcich:

doc. Ing. Viliam Gruska (1936), scénograf, etnograf, dramaturg, scenárista a režisér, vysokoškolský pedagóg, autor výstavy o prof. Ladislavovi Hanusovi. Študoval na SVŠT v Bratislave (1954 – 1959). Pôsobil v STV (vedúci konštrukčného oddelenia, scénografickej výroby, odboru scénografie, 1962 – 1971) a v Slovenskej filmovej tvorbe (architekt, 1971 – 1975). Od roku 1976 bol scénickým výtvarníkom v slobodnom povolaní. Od roku 1985 pôsobí na Katedre scénografie DF VŠMU v Bratislave. V roku 1990 bol predsedom Výboru MS. Podieľal sa na formovaní Lúčnice (tanečník sólista, pedagóg tanca, asistent choreografa, choreograf, 1954 – 1970) a FS Technik (pedagóg tanca, choreograf, 1961 – 1964). Je autorom mnohých scénických programov na folklórnych festivaloch. 

HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD (1976), historik a znalec sakrálneho umenia, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 2000). Venuje sa cirkevným dejinám so zameraním na výskum cirkevných a slovenských dejín XX. storočia v Tajnom vatikánskom archíve a v iných archívoch Svätej stolice. Licenciát a doktorát z cirkevných dejín získal na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a histórie na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskom Podhradí. Prednášal na viacerých univerzitách a na vedeckých konferenciách na Slovensku, Taliansku, Španielsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajine, Lotyšsku a v Peru. Je členom viacerých historických vedeckých inštitúcií a tiež členom Rady pre históriu pri KBS. 

Ing. arch. Magdaléna Janovská architektka, realizátorka historických výskumov v oblasti architektúry. Svoju činnosť zameriava najmä na tvorbu v historickom prostredí. Je úspešnou autorkou viacerých pamiatkových výskumov. Podieľala sa tiež na pamiatkovom výskume Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Žije a pôsobí v Levoči.  

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (1947), rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, teológ, kňaz Spišskej diecézy, odborník v oblasti pastorálnej teológie a homiletiky. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na CMBF UK v Bratislave (1970). V roku 1990 bol biskupom Tondrom menovaný za prvého rektora obnoveného kňazského seminára v Spišskom Podhradí a moderátora miestneho Teologického inštitútu. Študoval na CMBF UK, kde získal doktorát z teológie. Prednášal na viacerých univerzitách, bol dlhoročným členom Akreditačnej komisie a viac ako dvadsiatich fakultných a univerzitných vedeckých rád. V roku 2014 sa stal rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Naďalej prednáša pastorálnu teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Patril do kruhu priateľov prof. Ladislava Hanusa.  

Mgr. Peter Krupa st. – maliar, grafik, rezbár (1944). Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Väčšiu časť svojej umeleckej tvorby tvoril v Spišskom Podhradí, kde pôsobil aj ako riaditeľ ZUŠ. Debutoval výstavou v roku 1976 v Levoči. Vlastnú tvorbu predstavil na viacerých výstavách doma i v zahraničí (Španielsko, Poľsko, Kanada, Japonsko). Je koordinátorom pleneru na Spišskej Kapitule Meditácie v Spišskom Jeruzaleme. V súčasnosti žije a tvorí v Levoči.   

Mgr. art. Peter Krupa ml. (1979) sochár. Absolvoval štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre sochárstva a je absolventom doktorandského štúdia na VŠVU. K zahraničným semestrálnym stážam patrí Akademia Sztuk Pieknych w Poznaniu, Slippery Rock University of  Pennsylvania, USA. Ako asistent pôsobil na Alma mater v Ateliéri priestorových komunikácií do roku 2011. Zúčastňuje sa na výstavách,  sympóziách doma a zahraničí. Venuje sa soche, multimédiám a videu. Aktuálne žije a pôsobí v Spišskom Podhradí.  

prof. Július Rybák (1933), spisovateľ, prekladateľ, filológ. V rokoch 1952 – 55 študoval na Pedagogickej fakulte UK ruský jazyk a literatúru, 1955 – 58 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. V rokoch 1958 – 63 pôsobil ako pedagóg na Jedenásťročnej strednej škole v Gelnici, 1963 – 72 odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1973 – 74 bol učiteľom na základnej škole v Gelnici, 1974 – 77 odborným asistentom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od 1977 pedagógom na Katedre jazykov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Venuje sa výskumu slov. a ruskej filológie.   

prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (1973) odborník na biblické vedy, kňaz Spišskej diecézy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na Teologickom inštitúte CMBF UK v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí (Mgr., 1997). Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum) a taktiež na École biblique et archéologique francaise de Jérusalem. Po návrate na Slovensko začal vyučovať na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde doteraz prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Doktorát z katolíckej teológie získal v Krakove. V súčasnosti pôsobí ako prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (1960), generálny vikár Spišskej diecézy, odborník na biblické vedy. Absolvoval štúdium filozofie a teológie na CMBF UK v Bratislave (1984). Študoval na Fakulte biblických vied a archeológie (Studium Biblicum Franciscanum) v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied. Po návrate na Slovensko v roku 1996 začal vyučovať na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde doteraz prednáša Starý zákon a hebrejčinu. Je iniciátorom slávenia Roka sv. Martina v Spišskej diecéze.  

PLAGÁT


Aktuality
16.4.2018
DOD v kňazskom seminári
viac info

1.4.2018
Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva
viac info

31.3.2018
Veľkonočné posolstvo diecézneho biskupa 2018
viac info

26.3.2018
Diecézne stretnutie mládeže 2018
viac info

7.3.2018
Slávnosť, spojená s Katedrálou sv. Martina v Spišskej Kapitule
viac info